RO / EN
 
     
Societatea Romana de Rinologie
  • Despre noi
  • Comitet director
  • Statutul SRR
  • Formular de inscriere
  • Anunturi
  • Contact
  • Societati Stiintifice Partenere
  • Membri de onoare
  • Arhiva

Evenimente
  • Al 6-lea Congres al SRR
      • Home
      • Comitet stiintific
      • Comitet stiintific international
      • Tematica
      • Locatie congres
      • Program stiintific
      • Program social
      • Cazare
      • Taxe de participare
      • Inregistrare
      • Profil participant
      • Abstract
      • Deadline-uri
  • Cursuri
  • Arhiva
      • Congrese
          • Primul Congres al SRR
          • Al 2-lea Congres al SRR
          • Al 3-lea Congres al SRR
          • Conventus&Congres 4 SRR
          • Al 5-lea Congres al SRR
      • Cursuri

"Romanian Journal of Rhinology"
  • Despre revista
     
 

1.  STATUTUL JURIDIC AL ASOCIATIEI

 

1.1               Asociatia este persoanã juridicã de drept privat fãrã scop patrimonial.

1.2               Asociatia a fost înfiintatã prin vointa liberã a Membrilor sãi, exprimatã în Actul Constitutiv si prezentul Statut.

1.3               Denumirea Asociatiei este SOCIETATEA ROMÂNÃ DE RINOLOGIE.

1.4               Asociatia îsi va desfãsura activitatea în conformitate cu prevederile legii române, ale Actului Constitutiv si ale prezentului Statut.

1.5               Durata Asociatiei este stabilitã pentru o perioadã nedeterminatã.

1.6               Asociatia nu are caracter politic sau religios si se abtine de la orice activitate în aceste domenii.         

                                          

2.  SEDIUL

2.1               Sediul social al Asociatiei este situat in Bucuresti, Sector 1, Str. Lt. Av. Iuliu Tetrat nr. 1, Camera 2

2.2               Sediul social poate fi schimbat la orice alta locatie in baza deciziei Consiliului Director astfel cum a  fost definit in prezentul Statut luata cu respectarea prevederilor legale si ale prezentului Statut

 

3SCOP SI OBIECTIVE

3.1               In vederea asigurãrii si sporirii protectiei intereselor comune ale Membrilor, Asociatia va actiona doar în conformitate cu Scopul si Obiectivele.

3.2               Asociatia, poate urmãri îndeplinirea Scopului si Obiectivelor prin urmãtoarele mijloace, fãrã a se limita la acestea:

3.2.1        organizarea de congrese si simpozioane stiintifice la nivel national si international sub egida Asociatiei;

3.2.2       dezvoltarea de proiecte pentru a aduce la cunostinta persoanelor interesate concepte stiintifice, in cadrul unor întâlniri stiintifice sau in cadrul organizarii de cursuri;

3.2.3       editarea unor publicatii stiintifice sponsorizate, pentru membrii sãi si publicul larg din România sau de peste hotare;

3.2.4      stabilirea de colaborari si afilierea la organizatii stiintifice internationale similare in interesul Asociatiei

3.2.5       colaborarea cu forurile stiintifice, profesionale si universitare din Romania (Ministerul Sanatatii, Colegiul Medicilor din Romania, Universitatile de Medicina si Farmacie) in vederea elaborarii de curicule de pregatire in specialitate, expertize medico-legale si formare medicala continua;

3.2.6      promovarea prin mijloace legale a Asociatiei;

3.2.7       desfasurarea de alte activitati initiate de Consiliul Director in scopul satisfacerii intereselor Asociatiei;

3.2.8       desfasurarea oricaror altor activitati initiate de membri in cadrul unei adunari convocate in mod valabil, in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

 

3.3               Asociatia încearcã sã-si realizeze obiectivele prin organizarea de congrese nationale si internationale si prin publicarea de studii de cercetare, precum si prin toate celelalte mijloace legale care pot fi favorabile indeplinirii obiectivelor societatii.

3.4               Schimbarea Scopului si Obiectivelor Asociatiei se face numai de catre Membrii Fondatori sau majoritatea Membrilor Fondatori in viata, iar daca nici unul dintre Membri Fondatori nu mai este in viata, aceasta se face numai cu intrunirea votului a 4/5 din numarul membrilor Consiliului Director.

3.5               In toate cazurile, schimbarea scopului Asociatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori daca  acesta nu mai poate fi indeplinit.

 

4.  PATRIMONIUL 

4.1               Patrimoniul Asociatiei

4.1.1         Patrimoniul Asociatiei este constituit din contributiile membrilor fondatori si este in valoare de 1000 RON (una mie RON).

4.1.2        întregul patrimoniu va fi înregistrat si mentinut în conformitate cu prevederile legii române în numele Asociatiei si va fi utilizat exclusiv în vederea atingerii scopului Asociatiei.

4.1.3        Patrimoniul Asociatiei va fi completat cu venituri rezultând din:

(i)    cotizatiile anuale ale Membrilor;

(ii)    dobânzile si dividendele obtinute din plasamentele financiare realizate în conformitate cu prevederile legale;

(iii)    venituri obtinute din activitãti economice directe;

(iv)    donatii, sponsorizãri sau legate fãcute de Membrii sau de alte persoane; si

(v)    orice alte venituri dobândite de Asociatie în conformitate cu prevederile legale. 

4.1.4        Patrimoniul Asociatiei va fi destinat si utilizat în exclusivitate în scopul atingerii obeictivelor acesteia.

4.2                   Participatii în alte entitãti

4.2.1        Asociatia poate înfiinta societãti comerciale ale cãror dividende vor fi folosite în vederea îndeplinirii Scopului si Obiectivelor Asociatiei, cu exceptia situatiei în care vor fi reinvestite în societãtile respective.

4.2.2       Asociatia poate desfãsura orice alte activitãti economice directe, sub conditia ca acestea sã aibã caracter secundar si sã fie direct legate de Scop si Obiective.

4.3               Cheltuieli

4.3.1        Asociatia va efectua cheltuieli potrivit bugetului de venituri si cheltuieli; astfel de cheltuieli vor fi aprobate de cãtre persoanele împuternicite de Consiliul Director în conformitate cu prezentul Statut.

4.3.2       Salariile, indemnizatiile si alte drepturi bãnesti cuvenite personalului vor fi stabilite în limitele bugetului de venituri si cheltuieli în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

4.3.3       Consiliul Director poate acorda bonusuri, gratificatii si alte asemenea din fondurile disponibile în conformitate cu prevederile prezentului Statut.

 

5MEMBRII

5.1               Dispozitii generale

5.1.1         Poate solicita calitatea de membru al Asociatiei orice persoana fizica sau juridica stabilita in Romanian orice alta locatie, care dovedeste un interes sau o preocupare in legatura cu Asociatia si activitatile stiintifice si profesionale ale acesteia, si care intentioneaza sa contribuie prin activitatea sa la indeplinirea Scopului si Obiectivelor Asociatiei.

5.1.2        Dobândirea calitãtii de membru implicã aderarea de drept la prevederile prezentului Statut.

5.1.3        Calitatea de membru se dobandeste prin votul a 2/3 din membrii Consiliului Director.

5.1.4        Cotizatiile Membrilor si Afiliatilor vor fi stabilite anual de Consiliul Director.

5.1.5        Asociatia are urmãtoarele categorii de membri:

(a)               Membrii;

(b)               Membrii Juniori;

(c)                Membrii Seniori;

(d)               Membrii de Onoare.

5.1.6        Membrii obisnuiti sunt  medici specialisti ORL sau  medici rezidenti ORL  precum si  oameni de stiintã in domeniul rinologiei sau discipline conexe (cercetatori stiintifici, medici specialisti sau primari in domenii conexe precum genetica, imunologie, alergologie, virusologie, boli infectioase, chirurgie oromaxilofaciala, oncologie, neurochirurgie, oftalmologie).

5.1.7    Membrii Societatii pot fi mentinuti sau exclusi in functie de aportul lor pentru cresterea performantelor si indeplinirea obiectivelor stiintifice si profesionale ale acesteia.

5.1.8        Membrii juniori sunt medici rezidenti ORL, precum si medici sau oameni de stiintã în domeniul rinologiei sau discipline conexe care nu au împlinit vârsta de 32 de ani. Membrii juniori vor deveni automat Membrii când împlinesc vârsta de 32 de ani.

5.1.9       Membrii Seniori sunt fosti membri care s-au pensionat sau  care au depus o cerere pentru a deveni membrii seniori.

5.1.10    Titlul de Membru de Onoare al Societãtii poate fi nominalizat de membrii Consiliului Director si conferit medicilor, oamenilor de stiintã sau altor persoane fizice ca urmare a realizãrilor lor exceptionale în domeniul rinologiei sau discipline conexe sau pe motivul meritelor deosebite pentru Societate.

5.1.11    Membrii obisnuiti, juniori si seniori vor fi numiti printr-o decizie a Consiliului Director, pe baza unei cereri a solicitantului. Un titlu de Membru de Onoare este acordat de cãtre Consiliul Director, pe baza nominalizãrii. Toate acestea vor fi comunicate Adunarii Generala de catre Secretarul General.

5.1.12      Daca Consiliul Director respinge o cerere pentru admiterea  ca Membru, Membru Junior sau Senior, solicitantul poate, în termen de trei luni de la primirea deciziei negative sa depuna un recurs la Adunarea Generalã. Recursul depus la Adunarea Generala va fi prezentat în scris Consiliului Director, dupa care recursul va fi  evaluat în urmãtoarea sedintã obisnuita a Adunãrii Generale.

5.1.13     In prezentul statut, ori de cate ori se face referirea la termenul de Membru, aceasta se considerã a se referi la Membrii obisnuiti, juniori, seniori si de onoare, cu exceptia cazului în care statutul prevede în mod expres altfel. Membrii Juniori, Seniori si Onorifici au aceleasi drepturi si obligatii ca Membrii obisnuiti, cu exceptia cazului in care una dintre  aceste categorii de membri a fost exclusa în mod expres  sau a fost scutita de aceste obligatii, în totalitate sau în parte, în acest statut, in regulamentul intern sau în rezolutiile care au fost adoptate. Membrii Seniori si Onorifici nu pot deveni Secretar General, Presedinte, Trezorier, Delegat, Delegat Asociat sau Reprezentant Regional.

5.2               Drepturi

5.2.1        Membrii Asociatiei vor avea urmãtoarele drepturi:

(i)                 sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale;

(ii)                sã aleagã, sã fie alesi si/sau desemnati în organele de conducere a Asociatiei inclusiv în Consiliul Director;

(iii)              sã îsi exprime în mod liber opiniile cu privire la Asociatie;

(iv)              sã fie desemnati de Consiliul Director ca reprezentanti ai Asociatiei în fata unor entitãti locale si internationale;

(v)               sã beneficieze de actiunile si activitãtile organizate de Asociatie;

(vi)              sa participe la programele derulate de Asociatie;

(vii)            sa beneficieze de serviciile Asociatiei;

(viii)           sa beneficieze de rezultatele programelor initiate de Asociatie;

(ix)             sa aiba acces la spatiile si dotarile Asociatiei pentru organizarea unor manifestari si activitati stiintifice, in domeniile de interes ale Asociatiei

(x)               alte drepturi prevazute in regulamentele Asociatiei.

5.3               Obligatii

5.3.1        Membrii Asociatiei vor avea urmãtoarele obligatii:

(i)                 sa respecte statutul, regulamentele si hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director al Asociatiei;

(ii)                sa contribuie la realizarea Scopului si Obiectivelor Asociatiei prin sprijin financiar, material, moral si activitati voluntare in cadrul programelor/proiectelor initiate/derulate de Asociatie;

(iii)              sa-indeplineasca obligatiile materiale si financiare potrivit angajamentelor pe care si le-au luat;

(iv)              sã nu întreprindã vreo activitate care ar putea afecta în mod negativ prestigiul Asociatiei, astfel cum va aprecia Consiliul Director, sau care ar putea aduce atingerea vreunui Membru al Asociatiei;

(v)               sã achite cotizatiile si taxele anuale si sã îsi respecte angajamentele fatã de Asociatie; si

(vi)       sa participe efectiv la derularea programelor stiintifice ale Asociatiei, studii de cercetare, comunicari stiintifice, etc.

5.4               Pierderea calitatii de membru

5.4.1        Incetarea calitatii de Membru se poate face astfel:

- prin deces;

- prin demisia scrisa la calitatea de Membru;

- prin  demiterea scrisa de catre Societate;

- prin descalificare.

5.4.2       Demiterea scrisa din calitatea de Membru de catre Societate poate fi efectuatã de cãtre Consiliul Director daca un Membru a încetat sã-si îndeplineascã obligatiile de Membru asa cum se stipuleazã în statut sau în cazul  executãrii necorespunzãtoare a obligatiilor sale fatã de Societate sau dacã nu poate fi ceruta în mod rezonabil continuarea aderarii la Societate.

5.4.3       Descalificarea  ar trebui realizata de cãtre Consiliul Director. Descalificarea poate fi realizata numai în cazul în care un Membru actioneazã contrar Statutului, contrar regulamentului intern sau contrar rezolutiilor  societãtii ori prejudiciazã în mod nejustificat Asociatia.

5.4.4       Demitere sau demisia din calitatea de Membru de cãtre Societate sau de catre Membru poate fi efectuatã numai la sfârsitul unui an si cu respectarea unei perioade de anulare de patru sãptãmâni. Calitatea de Membru poate fi intrerupta imediat prin anulare daca continuarea calitatii de Membru nu are motive rezonabile.

5.4.5       Membrul demis sau descalificat are posibilitatea ca în termen de trei luni de la primirea notificãrii de demitere din partea Societatii sau de descalificare de a depune un recurs împotriva acestei decizii catre Adunarea Generalã. în termenul pana la recurs si pe perioada desfasurarii recursului, calitatea de Membru se suspendã. Recursul pentru Adunarea Generala va fi depus in scris la Consiliul Director, dupã care recursul va fi evaluat la urmãtoarea sedintã ordinarã a Adunãrii Generale.

5.4.6       Daca calitatea de Membru înceteazã în cursul unui an, contributia anualã pentru întregul an trebuie achitata..

 

6.   EXERCITIUL ECONOMICO-FINANCIAR

6.1               Exercitiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie si se încheie la data de 31 decembrie a fiecãrui an.

 

7.   OBLIGATII FINANCIARE

7.1               Membrii obisnuiti, Juniori si Seniori vor trebui sã plãteascã un abonament anual, care urmeazã sã fie stabilit de cãtre Adunarea Generalã la propunerea Consiliului Director. In acest scop, acestea pot fi clasificate în categorii pentru ca membrii sa plateasca taxe diferite.

7.2               Membrii de Onoare nu au datoria de a plati nici o taxa de Membru. Consiliul Director poate, în cazuri speciale, sã acorde scutiri totale sau partiale de la obligatia de a plãti taxele de Membru. 

 

8.  ADUNAREA GENERALÃ

8.1               Structura Adunãrii Generale

8.1.1        Membrii Asociatiei alcãtuiesc Adunarea Generalã a Asociatiei („Adunarea Generalã”).

8.1.2       Adunarea Generalã este organul suprem de conducere al Asociatiei desfãsurându-si activitatea în conformitate cu prevederile legii si ale prezentului Statut.

8.1.3       Adunarea Generala este constituita din toti Membrii Societatii. In Societate, Adunarea Generala va avea toate puterile care nu au fost atribuite prin lege, acest Statut sau regulamente interne Consiliului Director.

8.2               Atributii

8.2.1       Adunarea Generalã va avea urmãtoarele atributii:

(i)                 stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;

(ii)                aprobã bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;

(iii)              alege si revocã membrii Consiliului Director cu exceptia Secretarului General;

(iv)              alege si revocã cenzorul sau, dupa caz, membrii comisiei de cenzori;

(v)               decide înfiintarea de filiale;

(vi)              modificã actul constitutiv si/sau statutul Asociatiei;

(vii)            decide dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor rãmase dupã lichidare;

(viii)           orice alte atributii prevazute în lege sau în Statut;

(ix)       pentru toate acestea este necesara prezenta a cel putin 2/3 din membrii cu drept de vot.

8.3               Sedintele adunãrii generale

8.3.1       Adunarea Generala se va intalni o data la doi ani. Pentru orice alte scopuri, Consiliul Director va convoca reuniuni ale Adunarii Generale ori de cate ori considera ca acest lucru este necesar.

8.3.2      La cererea scrisa a cel putin 2/3 din numarul de membri, Consiliul Director va convoca o reuniune extraordinara a Adunarii Generale, in cel mult trei luni de la depunerea cererii.

8.4               Convocarea Adunãrii Generale

8.4.1       Convocarea unei reuniuni a Adunarii Generale va fi efectuata de Consiliul Director prin publicarea locului, a datei, orei si a ordinii de zi in programul Congresului sau in publicatia oficiala a Societatii in care se publica toate comunicarile oficiale, notificarile si anunturile privind evenimentele. Pentru amendamente la statut si disolutii, perioada de convocare trebuie sa fie de cel putin trei luni.

8.4.2      In cazuri de urgenta, acestea fiind stabilite de catre Secretarul General, maniera si/sau perioada de convocare a sedintelor Adunarii Generale pot varia.

8.5               Accesul si dreptul la vot

8.5.1       Toti Membrii obisnuiti, Juniori, Seniori si Membrii de Onoare ai Societatii vor avea acces la intrunirile Adunarii Generale. Membrii suspendati si Membrii suspendati din Consiliul Director al Societatii nu vor avea acces la intrunirile Adunarii Generale.

8.5.2      Presedintele Adunarii Generale va decide accesul altor persoane decat acelea mentionate in paragraful 1.

8.5.3      Fiecare Membru al Societatii va avea dreptul sa depuna un vot. Voturile albe sau invalide vor fi inlaturate si nu vor fi luate in considerare. Un Membru poate in plus fata de votul sau sa depuna voturi pentru nu mai mult de alti 5 membri doar cu procura semnata de la acestia.

8.6               Aspecte privind cvorumul si procedura de votare

8.6.1       Adunarile Generale sunt prezidate de Presedinte. In cazul absentei acestuia, Secretarul General va actiona in calitate de Presedinte.

8.6.2      Rezolutiile Adunarii Generale se adopta cu majoritatea absoluta a voturilor exprimate in cadrul unei reuniuni in care cel putin 50% din numarul de membri care au drept de vot sunt prezenti, cu exceptia cazului in care prezentul statut, legea sau regulamentul intern prescriu o majoritate calificata si/sau un cvorum mai mare pentru orice rezolutie.

8.6.3      Toate voturile se vor exprima oral, cu exceptia cazului in care Presedintele prefera ca voturile sa fie exprimate in scris.

8.6.4      Secretarul General intocmeste procesul verbal al reuniunii care este adoptat si semnat si de catre Presedinte.

8.6.5      Regulamentul intern poate da norme suplimentare in ceea ce priveste reuniunile si procesul decizional in cadrul Adunarii Generale.

8.7               Activitatea Adunãrii Generale

8.7.1        Adunarea Generalã lucreazã în plenul sãu. Oricând este necesar, Adunarea Generalã va stabili grupuri de lucru speciale pentru a revizui anumite probleme si a propune solutii Adunãrii Generale. Expertii în diverse domenii pot fi invitatii sã participe la grupurile de lucru în scopuri consultative.

8.7.2       Adunarea Generalã va stabili structura si procedura de lucru a grupului si va da descãrca pe membrii sãi la momentul dizolvãrii grupului.

 

9.  CONSILIUL DIRECTOR

9.1               Dispozitii Generale

9.1.1         Consiliul Director va fi organul executiv de conducere al Asociatiei („Consiliul Director” sau „Consiliul”). Consiliul Director va asigura îndeplinirea Scopului si Obiectivelor Asociatiei si va pune în executare hotãrârile Adunãrii Generale.

9.1.2        Structura Consiliul Director va fi urmãtoarea:

        i. Presedintele;

        ii. Secretarul General;

        iii. Director;

        iv. Secretar Stiintific;

        v. Trezorier;

        vi. Presedintele este ales pentru un mandat de patru (4) ani. 

        Presedintele sau Secretarul General vor reprezenta in mod valabil si legal Asociatia in fata tertilor.

    9.1.3       Membrii Consiliului Director sunt alesi pentru un mandat de patru ani. Acestia raman in functie pana la finalizarea mandatului Presedintelui.

9.2               Atributii generale

9.2.1        Consiliul Director va prezenta Adunãrii Generale raportul de activitate pe perioada anteriorã, precum si bugetul de venituri si cheltuieli.

9.2.2       Consiliul Director va informa Adunarea Generalã cu privire la orice încãlcare a prezentului Statut de cãtre Membrii Asociatiei.

9.2.3       Consiliul Director va decide cu privire la înfiintarea de filiale de cãtre Asociatie în România.

9.2.4       Consiliul Director va accepta donatiile fãcute Asociatiei si va împuternici pe Presedinte în vederea semnãrii documentelor de acceptare.

9.2.5       Consiliul Director poate imputernici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt straine de asociatie pentru a incheia acte juridice in numele si pe seama Asociatiei sau orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.

9.3               Adunãri si procedura de votare

9.3.1        Consiliul Director se va întruni cel putin de patru (4) ori pe an.

9.3.2       Consiliul Director se va întruni la convocarea Presedintelui, Secretarului General sau a unui numãr de cel putin doi (2) membrii ai acestuia transmisã prin fax sau scrisoare sau e-mail, cu cel putin douã (2) zile înainte de data stabilitã pentru întrunire.

9.3.3       Consiliul Director se intruneste in mod valabil in prezenta tuturor membrilor sai si ia decizii prin majoritate simpla de cincizeci la suta plus unu din numarul membrilor prezenti si cu drept de vot. In eventualitatea unui vot paritar, Presedintele va avea votul decisiv.

9.3.4       Membrii Consiliului Director pot sã acorde împuternicire Presedintelui sau Secretarului General (atât pentru îndeplinirea cerintelor de cvorum cât si pentru procedura de votare) în situatia în care nu pot participa la întrunirea Consiliului Director. întrunirile Consiliului Director pot avea loc fie personal sau prin intermediul teleconferintei, sau o combinatie a acestor mijloace.

9.3.5       In situatia în care cerintele de cvorum nu sunt întrunite, Consiliul Director se va putea întruni si nouã adunare a Consiliului Director va fi convocatã dupã terecerea unui termen de patruzeci si opt de ore (48), în acelasi loc si la aceeasi orã, si vor lua decizii cu un cvorum de cel putin trei (3) membrii.

9.4 Demiterea

9.4.1        In situatia în care un membru al Consiliului Director nu îsi poate îndeplini atributiile functiei pentru o perioadã mai mare de saizeci (60) de zile în conformitate cu prevederile prezentului Statut, acel membru va fi imediat înlocuit. Un membru al Consiliului Director poate renunta la functia sa în orice moment.

 

10.  CONTROLUL ACTIVITATII ASOCIATIEI

 

11. Controlul activitatii Asociatiei va fi realizat de MAGDALENA SARAFOLEANU , cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, strada Mitropolitul Andrei Saguna nr. 71, Sector 1, identificata cu CI Seria RX, nr. 709442, eliberat de SPCEP Sector 1, CNP 2691006463019, care are calitatea de Membru Fondator al Asociatiei si nu face parte dintre persoanele desemnate in Consiliul Director.     

 

12.  MODIFICAREA STATUTULUI

12.1           Statutul Societatii poate fi amendat doar printr-o rezolutie a Adunarii Generale adoptata intr-o intrunire la care s-a facut in prealabil notificarea potrivit careia va fi propus un amendament al Statutului.

12.2           Propunerea de amendare a Statutului trebuie sa fie publicata de Consiliul Director cu cel putin trei luni inainte de data intrunirii Adunarii Generale si va trebui ca in anuntul de convocare sa fie inclusa si ordinea de zi a intrunirii.

12.3           O rezolutie de amendare a statutului necesita o majoritate de doua-treimi din voturile valid exprimate in respectiva Adunare Generala la care trebuie sa participe doua-treimi din membri sai.

12.4           Orice amendament la Statut nu va avea nici o valabilitate pana la emiterea unei autentificari notariale. Orice Membru al Consiliului Director este autorizat sa solicite o astfel de hotarare notariala.

 

13.  DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

13.1           Asociatia poate fi dizolvata printr-o rezolutie a Adunarii Generale. Dispozitiile prevazute in alineatele 12.1, 12.2 si 12.3 din articolul precedent se aplica mutatis mutandis.

13.2           Dupa dizolvarea Societatii, aceasta va continua sa existe cat timp este necesar pentru lichidarea activelor sale. In timpul lichidarii, dispozitiile prezentului statut raman in vigoare si cu efecte depline. In documentele si anunturile emise de Societate, cuvintele " în lichidare " se adauga la numele acesteia.

13.3           Lichidarea va fi efectuata de catre Consiliul Director, cu exceptia situatiei in care Adunarea Generala hotaraste altfel.

13.4           Orice sold pozitiv ramas dupa lichidarea Societatii va fi valorificat, in concordanta cu obiectivele Societatii, conform hotararii Consiliului Director.

13.5           Dupa lichidare, arhiva Societatii va fi pastrata pe o perioada de 7 ani in custodia Secretarului General.

 

14.  DISPOZITII FINALE

14.1           Acest statut precum si alte rezolutii, acorduri sau alte aranjamente legate de aceasta sau care decurg din acestea, trebuie sã fie reglementate exclusiv de legile din Romania, si exclusiv instantele romanesti sunt competente sã solutioneze orice litigii care decurg din acestea.

14.2           In toate cazurile in care legile sau prezentul statut sau reglementarile Societatii nu aduc lamuriri, Consiliul Director va decide.

14.3           Prevederile prezentului Statut se completeazã cu dispozitiile legii.

 

Prezentul Statut a fost redactat si semnat in opt (8) exemplare in data de 10.07.2018 si aprobat prin Hotararea Judecatoreasca 21824/299/2018 eliberata in data de 25.10.2018.